28
maart
2008
|
14:35
Europe/Amsterdam

Jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

OPROEPING: Achmea Beleggingsfondsen N.V.
 
Op 11 april 2008, om 09.00 uur, zal te Amsterdam ten kantore van Achmea Beleggingsfondsen N.V., Gatwickstraat 1, de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Achmea Beleggingsfondsen N.V. (de “Vennootschap”) worden gehouden.
 
Op de agenda van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders staan onder meer de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de Vennootschap en het gevoerde bestuur, de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2007, décharge aan de directie voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar en de vaststelling van het blijkens de jaarrekening behaalde resultaat over het boekjaar 2007.
 
De agenda van de vergadering en de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag liggen voor iedere vergadergerechtigde ter inzage op het kantoor van de Vennootschap, Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam en bij Rabo Securities, Rembrandt Tower, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam. Afschriften van deze stukken zijn op de genoemde plaatsen voor vergadergerechtigden gratis verkrijgbaar.
 
Vergadergerechtigden die hun recht tot het bijwonen van de hiervoor vermelde vergadering ontlenen aan aandelen op naam dienen hun voornemen tot bijwonen van de vergadering uiterlijk 11 april 2008 schriftelijk aan de directie van de Vennootschap aan het hiervoor vermelde kantoor van de Vennootschap te berichten.
 
Ten aanzien van vergadergerechtigden die hun recht tot het bijwonen van de vergadering ontlenen aan aandelen aan toonder dient een aangesloten instelling (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) uiterlijk op 11 april 2008 een schriftelijke verklaring te deponeren op het hiervoor vermelde kantoor van de Vennootschap. Deze verklaring dient in te houden dat het in die verklaring per Fonds genoemde aantal gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in die verklaring vermelde persoon tot de vermelde aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is of als vruchtgebruiker of pandhouder hiertoe gerechtigd is en tot na de vergadering zal blijven.
 
De directie,
Amsterdam, 27 maart 2008​