17
maart
2016
|
10:07
Europe/Amsterdam

Mededeling d.d. 17 maart 2016 inzake voornemen wijziging Basis Prospectus Achmea paraplu fonds A

Achmea Investment Management B.V. (Achmea IM) deelt mede dat het voornemen bestaat om het Basis Prospectus van de hieronder vermelde subfondsen van Achmea paraplu fonds A, ook ‘fonds’ of ‘fondsen’ genoemd, te wijzigen met ingang van 18 maart 2016:
 
Achmea mixfonds zeer voorzichtig A (serie 1)
Achmea mixfonds voorzichtig A  (serie 2)
Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3)
Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4)
Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5)
Achmea euro staatsobligaties fonds A (serie 6)
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A (serie 7)
Achmea wereldwijd aandelen fonds A (serie 8)

Het Basis Prospectus Achmea paraplu fonds A wordt op de volgende punten gewijzigd:
 
1) Wijziging betreffende één van de beleidsbepalers van Achmea IM
Dhr J.T. Cras is uit dienst getreden en is hierdoor geen beleidsbepaler meer.
 
2) Aanwijzing door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot opschorting
De AFM kan Achmea IM als de beheerder van een beleggingsinstelling door middel van een aanwijzing verplichten om in het algemeen belang of in het belang van de deelnemers de inschrijving, inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in Achmea paraplu fonds A op te schorten. Met ingang van 18 maart 2016 wordt deze bevoegdheid van de AFM uitdrukkelijk opgenomen in de wet. In het Basis Prospectus Achmea paraplu fonds A  is al een paragraaf over opschorting opgenomen (paragraaf 3.6.). Deze paragraaf beschrijft de situaties waarin Achmea IM kan opschorten. De situatie dat de AFM ook een aanwijzing kan geven aan Achmea IM tot verplichte opschorting, wordt volledigheidshalve ook aan  deze paragraaf toegevoegd.
 
3) Publicatie actueel beloningsbeleid
Achmea IM heeft een beloningsbeleid dat voldoet aan de AIFM Richtlijn. Met ingang van 18 maart 2016 dient Achmea IM informatie over het actuele beloningsbeleid in het prospectus op te nemen. In het Basis Prospectus van Achmea paraplu fonds A wordt een samenvatting van dit beloningsbeleid opgenomen en de mededeling dat een beschrijving van het volledige, actuele beloningsbeleid beschikbaar is via  de website www.achmeainvestmentmanagement.nl, keuze “particulier”, en dat op verzoek kosteloos een afschrift kan worden verkregen.
 
4) Aansprakelijkheid bewaarder voor verlies van beleggingen
Achmea IM heeft een bewaarder aangesteld die onder meer als taak heeft het bewaren van de beleggingen van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A. Onder de AIFM Richtlijn is de bewaarder jegens de subfondsen van Achmea paraplu fonds A of de beleggers aansprakelijk voor het verlies door de bewaarder of door een derde aan wie de bewaring van de beleggingen is overgedragen. Alleen als wordt voldaan aan de wettelijke eisen is de bewaarder niet aansprakelijk voor verlies door de derde. Beleggers, de subfondsen van Achmea paraplu fonds A of de bewaarder namens hen, kunnen dan nog wel de derde aansprakelijk stellen voor het verlies. Met ingang van 18 maart 2016 wordt de Nederlandse wet over uitsluiting van aansprakelijkheid van de bewaarder voor verlies en het aansprakelijk stellen van de derde voor verlies bij uitbesteding door de bewaarder aangepast naar de tekst van de AIFM Richtlijn.
 
De voorgenomen wijzigingen hebben geen gevolgen voor de rechten en verplichtingen voor de deelnemers.
In het Basis Prospectus van Achmea paraplu fonds A wordt een inlegvel toegevoegd, waarin de wijzigingen zijn vermeld.
Een besluit van Achmea Investment Management B.V. tot wijziging dat niet afwijkt van dit voorstel zal niet separaat bekend worden gemaakt maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden, in de vorm van een inlegvel bij het Basis Prospectus van Achmea paraplu fonds A op 18 maart 2016 beschikbaar zijn op de website www.achmeainvestmentmanagement.nl., keuze ‘particulier’.
 
Zeist, 17 maart 2016
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie