01
juli
2007
|
14:05
Europe/Amsterdam

Wijzigingen Levob beleggingsfondsen

Wijzigingen Levob beleggingsfondsen per 1 juli 2007
 
In dit nieuwsbericht vindt u informatie over een aantal wijzigingen in de Levob beleggingsfondsen. Het betreft de volgende wijzigingen:
1. Order doorgeeftijd.
2. Op- en afslagkosten.
 
In deze publicatie zetten wij u uiteen wat deze wijzigingen voor u betekenen.
 
1. Order doorgeeftijd.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in overleg met de markt de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (“Commissie Winter”) opdracht gegeven tot het doen van aanbevelingen over onder andere de werking van de handel in Beleggingsfondsen. De Commissie Winter heeft na onderzoek de aanbeveling gedaan om de handel in beleggingsfondsen te beperken tot eenmaal per dag.
 
Het nieuwe systeem is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de Dutch Fund and Asset Management Association (“Dufas”), de Nederlandse Vereniging van Banken (“NVB”) en de AFM. De aanbeveling houdt in dat de handel in beleggingsfondsen, ook die niet aan Euronext zijn genoteerd, zoals de Levob fondsen, op een vast tijdstip op de dag wordt gestopt. Handel in de Levob fondsen stopt om 15.30 uur CET (Central European Time). Dit wordt de ‘cut-off’ tijd genoemd. Vanaf dat tijdstip vindt de aan- of verkoop van de onderliggende effecten (zoals deze in het door u gekozen fonds zijn opgenomen) plaats. De intrinsieke waarde van de participatie van het door u gekozen fonds zal vervolgens worden berekend en de ingelegde orders tot koop of verkoop van aandelen in het fonds zullen dan de volgende bancaire werkdag om 09.00 uur CET tegen de vastgestelde koers worden uitgevoerd. Deze laatste wordt de Transactiedag genoemd.
 
Wat betekent dat voor u?
Om tijdig uw orders te verwerken dient u uw orders voor 15.30 uur CET aan ons door te geven. Orders die voor die tijd zijn ontvangen kunnen op de hiervoor beschreven wijze worden afgehandeld.
 
Orders die na die tijd binnenkomen, zullen worden behandeld als orders die worden ontvangen op de volgende bancaire werkdag voor 15.30 uur en zullen worden afgehandeld op de daaropvolgende bancaire werkdag om 09.00 uur.
 
Voorbeeld 1:
U geeft ons op maandag 11.00 uur opdracht tot aankoop van participaties in een fonds. Omdat deze voor 15.30 uur zijn  ontvangen wordt deze opdracht afgehandeld op dinsdagmorgen 09.00 uur.
 
Voorbeeld 2:
U geeft ons op maandag 17.30 uur opdracht tot aankoop van participaties in een fonds. Omdat uw opdracht na 15.30 uur is ontvangen, wordt uw opdracht behandeld als een opdracht die is ontvangen op dinsdag voor 15.30 uur. De afhandeling van uw opdracht vindt dan plaats op woensdag 09.00 uur.
 
2. Op- en afslagkosten.
Eigenlijk verandert er op dit punt niet veel. Dezelfde Commissie Winter heeft tevens aanbeveling gedaan om voor toe- en uittreders een beperkte op- of  afslag te rekenen bovenop de vastgestelde intrinsieke waarde per participatie ter dekking van onder andere de aan- en verkoop van de onderliggende effecten van het door u gekozen fonds. De fondsen van Levob werken echter al langere tijd met een vaste beperkte op- en afslag.
 
Wat wel verandert, is dat wij per fonds opnieuw beoordeeld hebben of deze kosten konden worden bijgesteld. En wij kunnen u melden dat de nieuwe op- en afslagkosten naar beneden toe zijn bijgesteld. Hieronder treft u deze per fonds aan. Overigens is het niet zo dat u in het verleden teveel heeft betaald. De betaalde op- of afslag is altijd ten gunste van het fonds gekomen er dekking van onder andere de gemaakte kosten voor aan- of verkoop van de onderliggende effecten, zoals ook is opgenomen in het Prospectus.
 
0,10% Levob €uropees Aandelen Fonds;
0,06% Levob €uropees Mix Fonds;
0,10% Levob AEX+ Fonds;
0,03% Levob €uro Obligatiefonds.
 
Waar is dit vastgelegd?
De wijzigingen die voortvloeien uit deze aanbevelingen en het wijzigen van de handelssystematiek in beleggingsfondsen, heeft ertoe geleid dat wij onze voorwaarden op punten in overeenstemming hebben moeten brengen. Het betreft het Reglement van de Stichting Levob Beleggingsrekening. Ook zijn de voor dit product geldende Prospectus en de Financiële Bijsluiter aangepast op bovengenoemde punten. Tenslotte zijn er enige tekstuele aanpassingen doorgevoerd als gevolg van de invoering van de Wet op het Financieel Toezicht.
 
De Financiële Bijsluiter, het Prospectus en alle andere informatie, zoals het Reglement van de Stichting Levob beleggingsrekening, kunt u op de gebruikelijke wijze downloaden op deze website onder het kopje fondsinformatie of een gedrukt exemplaar opvragen onder het kopje Opvragen van Informatie.
 
Wanneer gaan de wijzigingen in?
Deze wijzigingen gaan in per 1 juli 2007.
 
Algemeen:
Op basis van de meest actuele informatie is deze publicatie opgesteld. Indien als gevolg van de tekst van deze publicatie onverhoopt tegenstrijdigheden zijn ontstaan met het voor het fonds geldende prospectus, of het Reglement van de Stichting Levob Beleggingsrekening, prevaleren de laatste.
 
Voor de producten van Levob zijn Financiële Bijsluiters opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag er om en lees deze voordat u het product koopt.​